Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

Sludinājumu portāla jaunsveikals.lv

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Izmantojot portālu jaunsveikals.lv funkcionalitāti, it sevišķi, ja izmantojat iespēju “Pievienot sludinājumu”, Jūs uzticat Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" (vienotais reģistrācijas numurs 40003363975, kontaktinformācija: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, tālr. (+371) 67842577, e-pasts: info@rigasvilni.lv,  www.rigasvilni.lv) kā fizisko personu personas datu apstrādes Pārzinim (turpmāk – Sabiedrība vai mēs, vai Pārzinis) savus fiziskās personas personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši Sludinājumu portāla jaunsveikals.lv Lietošanas noteikumos (turpmāk – Noteikumi) un šajā Politikā (turpmāk – Politika) noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.

 

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu kā fiziskās personas personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Jums svarīgu informāciju. Šī informācija ir nozīmīga Jums, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Politika, gan arī Noteikumi var tikt mainīti, papildināti vai atjaunoti. Aktuālā Politika un Noteikumi ir izvietota portālā jaunsveikals.lv.

Ja Jūs neakceptējat Noteikumus, un neesat iepazinušies (apstiprinājuši, ka esat iepazinušies) ar nosacījumiem, kas norādīti šajā Politikā, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visus vai kādu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).

 

1.  Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

2. Kādam mērķim un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam, kāds ir juridiskais pamats un datu apstrādes termiņš?

 

2.1.  Paziņojumu izvietošanas pakalpojumu administrēšana

Pirms Jūs izvietojat Paziņojumu (sludinājumu, reklāmu vai citu paziņojumu) Jums ir jāapliecina, ka esat iepazinušies ar šo Politiku un piekrituši Noteikumiem. Jums sniedzot šo apstiprinājumu, ir uzskatāms, ka starp Pusēm ir noslēgts līgums un Jūs varat pievienot savu  Paziņojumu mūsu sludinājumu portālā jaunsveikals.lv. Lai noslēgtu līgumu Jūsu personas datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet noslēgt līgumu un izmantot mūsu sludinājumu portālu jaunsveikals.lv, lai pievienotu savu Paziņojumu. Tāpat, vēršam  Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Reklāmas likuma 12.panta 5.daļu ir aizliegts pieņemt no reklāmas devēja izplatīšanai reklāmu, nepieprasot no fiziskās personas — vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Lai nodrošinātu Paziņojumu izvietošanas pakalpojumu administrēšanu, mēs apstrādāsim:

 

 

Datu kategorijas

Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, Paziņojuma teksts u.c. Jūsu norādītā informācija, t.sk. Jūsu ievietotās bildes, telefona nr. , e-pasta adrese vai cits saziņas kanāls.

Datu apstrādes juridiskais pamats

- Līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs, izpildei (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts) attiecībā uz Paziņojumu izvietošanas pakalpojumu

 - Atbilstoši Reklāmas likuma 12.panta 5.d., lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts);

- kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts) - pierādījumu nodrošināšanai par pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, sūdzību izskatīšanai

Datu apstrādes termiņš

Visu periodu, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumu izvietojot savu Paziņojumu, un vienu mēnesi pēc paziņojuma dzēšanas. Ar Jums noslēgto Līgumu un pierādījumus par paziņojuma ievietošanu mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līguma saistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

 

2.2. Jums sniegto papildpakalpojumu administrēšana

Mums sniedzot Jums papildpakalpojumus (piemēram, izceļot sludinājumu, ievietojot sludinājumu portālā jauns.lv, papildus elementu pievienošana sludinājumam, reklāmas, u.tml.) un Jums veicot naudas samaksu par papildpakalpojumu – mēs apstrādājam datus par Jūsu veiktajiem papildpakalpojuma darījumiem (turpmāk – maksājumu  dati) un izrakstām Jums grāmatvedības attaisnojuma dokumentus (piemēram, faktūrrēķinus, rēķinus, pavadzīmes, u.tml.).

 

Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Jūsu maksājuma dati:

Datu kategorijas

Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, paraksts (ja tāds ir nepieciešams), pirkuma datums un laiks, pakalpojuma nosaukums, daudzums, pakalpojuma cena, maksājuma pirkumu apmaksas metode, veiktie maksājumi un maksājuma informācija (banka, bankas konts)

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu noslēgtais Līgums par papildpakalpojuma izmantošanu:

-lai izpildītu Līguma saistības (Regulas 6.p. 1.p. b) apakšpunkts);

  •  lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts), veicot grāmatvedības uzskaiti, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (piemēram, Pievienotās vērtības nodokļa likumu, likuma Par grāmatvedību” 7.pantu).
  • kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka esam izpildījuši starp Pusēm noslēgto līgumu, un atbilstoši veikuši grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Datu apstrādes termiņš

- 5 gadus pēc pirkuma darījuma veikšanas un ja termiņam beidzoties nav celta jebkāda veida prasība pret mums, mēs  glabājam grāmatvedības attaisnojuma dokumentus, kas ietver arī informāciju par Līgumu un saņemto pakalpojumu  -  - ar Jums noslēgto Līgumu un pirkumu darījumu apliecinošos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus mēs varam uzglābāt visu periodu, kamēr noilgts saistību prasījumi, kas var izrietēt no noslēgtā Līguma saistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 


 

2.3. Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja, aizpildot Paziņojuma anketu sludinājumu portālā jaunsveikals.lv, Jūs piesakāties saņemt piedāvājumus un informāciju uz Jūsu e-pasta adresi no mums, tad mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un informāciju, piemēram, vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par mūsu sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam e-pastā.

 

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati:

Datu kategorijas

Jūsu vārds, e-pasta adrese

Datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu piekrišana (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts) saņemt piedāvājumus un informāciju par aktuālajiem jaunumiem, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts)

Datu apstrādes termiņš

Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju par aktuālajiem jaunumiem. Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam saglabāt vismaz 5 gadus un visu strīdus laiku, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

 

Ja nevēlaties, lai mēs Jums sūtītu piedāvājumus un/vai informāciju, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu, vai ja Jūs esat devis savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un/vai informāciju, tad jebkurā brīdī Jūs varat no tiem atteikties, nosūtot informāciju portāla administratoram vai atsakoties no tālāku piedāvājumu un/vai informācijas saņemšanas piedāvājumu e-pastā norādītā veidā. Jūsu atteikums saņemt piedāvājumus un informāciju netraucēs izmantot Pakalpojumus vai papildpakalpojumus, noslēgtā Līguma ietvaros.

 

2.4. Klientu pieprasījumu, sūdzību un lūgumu izskatīšana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu patērētāju pretenzijām, pieprasījumiem, sūdzībām un lūgumiem (turpmāk – Pieprasījums).

Klientu pieprasījumu, sūdzību un lūgumu izskatīšanas mērķim apstrādājamie dati:

Datu kategorijas

Jūsu nosauktie identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, maksājumu informācija, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, sistēmas pierakstu dati, kā interneta protokola adrese vai iekārtas Nr.  u.tml.;

Jūsu Pieprasījuma saturs: informācija par iemeslu kāpēc vēršaties pie mums, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība, pakalpojums, cita Pieprasījumā sniegtā informācija;

Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati: piemēram, pakalpojuma iegādes - faktūrrēķina/rēķina/ pavadzīmes dati, fotogrāfijas u.tml.

Datu apstrādes juridiskais pamats

 -Mūsu juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai saglabātu informāciju par pieprasījuma izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pierādījumu nodrošināšanai vēlāku strīdus izskatīšanai.

Datu apstrādes termiņš

Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu izteiktos lūgumus vai prasījumus (sūdzības), kā arī, ja tiek aizskartas mūsu tiesiskās intereses - lai vērstos tiesībssargājošās vai kontroles institūcijās, tiesā.

Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 2 (diviem) gadiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

  • pieprasījumi elektroniskā veidā e-pastā – 2 gadus;
  • sūdzības – 2 gadus;
  • Facebook, Twiter, Draugiem.lv individuālās vēstules – 6 mēnešus.

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala nolēmums.

 

 

 

3. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums, Jums aizpildot un pievienojot paziņojumu portālā jaunsveikals.lv. Tāpat pastarpināti Jūs savus datus iesniedzat mums, iegādājoties papildpakalpojumus no mums.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad Jūs iesniedzat Pieprasījumu jebkādā Jūsu izvēlētajā veidā: elektroniskā veidā uzrakstot mums elektronisku vēstuli un nosūtot to mums uz elektronisko pasta adresi, iesniedzot mums papīra formā rakstisku pieprasījumu, vai mutiskā veidā zvanot pa telefonu uz mūsu norādīto tālruņa numuru u.c.

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums ir jāiegūst papildus informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt mūsu sadarbības vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

 

4. Kā mēs datus glabājam un iznīcinām?

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Politikā (izņemot, zemāk minētajos gadījumos), mēs iznīcināsim (anonimizēsim) Jūsu datus pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā.

Ilgāk, nekā noteikts šajā Politikā, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana, vai Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai; Gadījumā, ja būs iestājušies šādi apstākļi, tad informācija, kas satur personas datus tiks glabāta līdz attiecīgā procesa (kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa pabeigšanas, civillietas) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai tās galīgajam nolēmumam.

 

5. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu saņēmējiem, t.i. personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt IT datubāžu programmatūras piegādātāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiemun atbilstoši nosacījumiem, kas norādīti starp Mums un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju noslēgtajam līgumam.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts institūcijām (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, zāļu reklāmas jomā — Veselības inspekcija, veterinārmedicīnisko un veterinārfarmaceitisko pakalpojumu sniedzējiem paredzētās veterināro zāļu reklāmas jomā — Pārtikas un veterinārais dienests), pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, mūsu klientu, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības, u.tml.

Ja mēs izmantojam sludinājumu portāla jaunsveikals.lv analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Jūs pārlūkojat portālā jaunsveikals.lv sniegto informāciju, ar Jūsu anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar personām, kas pamatojas uz šo informāciju vērtē, kā tiek pārlūkota portāla vietne jaunsveikals.lv, gatavojot vietnes apstrādātājiem paredzētās atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes lietošanu saistītus pakalpojumus. Plašāku informāciju par to varat izlasīt papildus risinājumā, kurā Jums tiek sniegta informācija par izmantotajām sīkdatnēm, nodrošinot Jums iespēju veikt savu piekrišanu, kur datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana vai iebilst pret sīkdatņu izvietošanu Jūsu galiekārtā, kur datu apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmā interese.

 

 

6. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.

Gadījumā, ja Pakalpojumu sniegšanai vai komunikācijai izmantojam facebook.com, twitter.com vai Google pakalpojumus, tad attiecībā uz datu nodošanu uz trešajām valstīm attiecīgie pakalpojuma sniedzēji ir uzskatāmi par trešo personu un aicinām iepazīties ar šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām.

 

7. Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

 

7.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu iegūšanas avotiem.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt informāciju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums  šajā Politikā norādītajos veidos.

 

7.2. Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu paziņojuma pieteikšanas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šajā Politikā norādītajos veidos.

 

7.3. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Līguma saistību izpildi, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt un Jūs nevarēsiet saņemt mūsuprāt Jums aktuālus piedāvājumus un jaunumus.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot Jūsu atbilstoši atjauninātu informāciju par dotajām piekrišanām.Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

 

7.4. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs radušās.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nerīkosimies atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar šo mēs informējam, ka Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

 

7.5. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņa) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot Pakalpojumus un noslēgtā Līguma darbība tiks pārtraukta un izbeigta.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

 

7.6. Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

 

7.7. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Pakalpojumu sniegšanu un Līguma saistību izpildi.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

 

7.8. Tiesības uz datu pārnesamību

Datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde veicama, piemērojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārcelt uz citu datu pārzini. Datus, ko vēlaties pārcelt, mēs Jums iesniegsim vienkārši mūsu sistēmās izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, pārsūtīsim datus tieši Jūsu norādītajam citam datu pārzinim.

Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

 

8. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu mūsu klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem Jūsu iesniegtajiem datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saziņai (īsziņas vai e-pasta veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Jūsu norādītie dati nesakritīs ar mūsu sistēmā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanas), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat attiecīgais datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies pēc iespējas īsākā laikā, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas dienas. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei

 

9. Kādā veidā jūs varat sazināties ar mums (kontaktinformācija)?

Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem ar mums - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" varat sazināties šādos veidos:

- ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: info@rigasvilni.lv

- zvanot uz mūsu tālruņa Nr.: 67842577,

- pasta korespondences adrese: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, Latvija.

 

10. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējo standartu prasībām. Mēs regulāri veicam pārbaudi, vai mūsu līdzšinējie pasākumi ir atbilstoši un pietiekami. Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību.

Mēs ikdienas rūpējamies, la tiktu ievērots personas datu minimizēšanas princips, neapstrādājot datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai.

12. Politikas spēkā esamība un izmaiņas

Šī sludinājumu portāla privātuma politika var tikt mainīta vai aktualizēta.

Sludinājumu portālā jaunsveikals.lv Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko privātuma Politikas versiju.